Category:

מאמרים

נייר עמדה בנושא צמצום הפער הדיגיטלי בישראל

נייר עמדה בנושא צמצום הפער הדיגיטלי בישראל

מבוא – תיאור הצורך

השינוי החברתי אשר החל בשנות ה-50 של המאה ה-20 המכונה "מהפיכת המידע", יצר את "חברת המידע" או "חברת הידע". חברת מידע היא חברה אשר נעשה בה שימוש אינטנסיבי במידע ובטכנולוגיות תקשורת – ICT (Menou & Taylor, 2006). חברה עשויה להפיק תועלת פוטנציאלית מהיותה חברת מידע באמצעות ICT (Guislain, 2003). מול הסיכוי, מצוי הסיכון של הרחבת פערים חברתיים, כלכליים ופוליטיים בין חברות אשר מצויות בשלבים שונים בהתפתחותן כחברות מידע.

שירותים דיגיטליים – לא ברשות המקומית

שירותים דיגיטליים – לא ברשות המקומית

שירותים דיגיטליים – לא ברשות המקומית

בשנים האחרונות יותר רשויות מבינות את חשיבות השירותים המקוונים, אך עדיין ניכר היעדר סטנדרטיזציה והיעדר פיקוח ביחס לאיכות השירותים הדיגיטליים שמציעות הרשויות.

 

ערן רביב-סמנכ"ל תוכן חדשנות עמותת תפוח.

 

במרחק נגיעה מעולם התעסוקה

במרחק נגיעה מעולם התעסוקה

במרחק נגיעה מעולם התעסוקה

דפנה ליפשיץ, מנכ"ל עמותת תפוח ויו"ר הפורום לשירות לאומי-אזרחי.

 

בשבועות הקרבים עתידים להתחדש הדיונים להצעת החוק לשירות הלאומי האזרחי . הצעת החוק מעלה שאלות מהותיות בהקשר של אוכלוסיות מוחלשות ומדוע תקניהם אינם מעוגנים בחוק. בשנת 2014 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שירות לאומי התשע"ד 2014 (שילוב צעירים עם מוגבלות, צעירים פטורים מטעמי רווחה וצעירים עולים) הצעת חוק פרטית זו שלפיה צעירים שיקבלו פטור משירות צבאי מטעמי רווחה או מוגבלות כלשהי יוכלו להתנדב לשירות הלאומי. הצעה זו טרם הובאה לדיון מוקדם. אולי זהו הזמן לשינוי??

בעלי שכר נמוך מחוברים פחות לאינטרנט

בעלי שכר נמוך מחוברים פחות לאינטרנט

בעלי שכר נמוך מחוברים פחות לאינטרנט

מחקר חדש שנערך על ידי אוניברסיטת חיפה, עמותת "תפוח" לצמצום הפערים הטכנולוגיים בין המרכז לפריפריה ובזק, באמצעות חברת המחקר TGI, מציג נתונים חדשים לגבי מידת התקשוב של תושבי ישראל, אשר מוגדרת כשימוש בטכנולוגיות שונות מן העולם המקוון.